Skontaktuj się z nami: tel. 536-246-850 (godz. 8—15, pon.—pt.)

Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego bispro24.pl jest firma Bispro sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Ujastek 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438171.  

Przetwarzamy następujące dane:

Adres IP

Informacja wynikająca z zasad połączeń realizowanych w internecie, mogą być wykorzystywane przez administratora serwisu w celach statystycznych i technicznych.

Cookies

Technologia Cookies wykorzystywana jest w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo wyrazić zgodę na zapamiętanie przez nasz serwis wpisanych danych, oznacza to że będzie je pamiętał Państwa komputer, ale udostępni je jedynie w ramach witryny sklepu internetowego bispro24.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest BISPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: sklep@bispro24.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zamówienia, zrealizowania dostawy oraz realizacji naszych pozostałych obowiązków wynikających z zawartej z Tobą umowy (w tym obowiązków wynikających z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji). Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy.

III. KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu oraz adres e-mail (opcjonalnie: dane firmy) w zakresie, w jakim umieściłeś je na formularzu zamówienia.

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom współpracującym z BISPRO sp. z o.o. w zakresie obsługi informatycznej,

b) podmiotom współpracującym z BISPRO sp. z o.o. w zakresie obsługi księgowej,

c) podmiotom doręczającym przedmiot umowy.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia wszystkich naszych obowiązków wynikających z zawartej z Tobą umowy.

VII. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

3. Prawo do usunięcia danych. Jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. „Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację” – Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniem przetwarzać Twoje dane w tych w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. „Sprzeciw marketingowy” – Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

8. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

10. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres e-mail: sklep@bispro24.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

VIII. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji przez nas zamówienia.

IX. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie przez wypełnienie formularza zamówienia.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku, mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia lub żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@bispro24.pl lub kontakt listowny na adres: BISPRO24, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków.


Facebook
Blog
Blog
Blog
Blog